Så arbetar vi

Livslång lust till lek och lärande. Vårt mål är att väcka barnens nyfikenhet, skaparlust och att de ska känna sig övertygade om sin egen intelligens. Vi följer förskolans styrdokument och läroplan Lpfö-98 (rev-10) samtidigt som vi inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi som bygger på en stark övertygelse om att alla barn föds intelligenta, att de innehar olika kompetenser och att barn lär av varandra och med varandra i ett samlärande.

Normer och värden

 Utveckla respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

 • Utveckla förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

 • Utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

 • Utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

 • Utveckla sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

Vi delar upp barnen i olika gruppkonstellationer, där barnen ges möjlighet att möta nya kompisar.

Våra mindre grupper skapar förutsättningar för att få syn på varandras olikheter och kompetenser. Här ges barnen även utrymme för samtal och diskussion, där allas röst väger lika tungt oavsett kön och ålder. 

Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra, samt vara goda förebilder för varandra i olika situationer.

Barnen får lära sig att ta ansvar för sin miljö. Genom att använda tydliga guidebilder underlättar det för barnen att ställa tillbaka sakerna på sin plats, så att det ser inbjudande ut för nästa barn som kommer och ska använda sig av stationen och materialet. På fredagar städar vi och sorterar materialet tillsammans vid våra olika stationer.

Vi är nära barnen i leken och observerar hur de är mot varandra, för att hjälpa dem att problematisera och även hantera konflikter.

För att få barnen delaktiga i våra vardagliga rutiner erbjuds de att hjälpa till vid dukning, hämta mat, tvätta och hänga upp tvätten.
Då vi går ut i skogen uppmärksammar vi barnen att respektera och vara varsamma om djur och natur.  

med språk

 Vi strävar efter att barnen utvecklar sina språk genom att de: 

 • Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

 • Utvecklar intresset för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa

 • Utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

 • Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och kommunikativa funktioner

 • Barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål 

Vi vill erbjuda barnen att uttrycka sig genom många olika språk och sammanhang, såsom t.ex. musik, skapande, tal, skrift, drama och dans för att möjliggöra ett nyanserat tänkande, språkbruk och vidare perspektiv.

Bl.a. belyses skriftspråket under samlingen genom barnens namn. Vi erbjuder olika pappersformer, pennor, tomma dagrapporter, barnens namn, symboler och logotyper från närmiljön.

Andra uttrycksformer barnen ges möjlighet att jobba med är lera, teckning samt olika former av måleri. Vi ser varje situation som ett tillfälle till språkutveckling och att vi använder ett nyanserat och för barnen, avancerat språk. På våra samlingar hälsar, sjunger och räknar vi på de olika språk som finns i barngruppen.

I våra mindre grupper uppmuntras barnen att samtala och lyssna på varandra, bli lyssnade på, samt få argumentera och ställa frågor. Vi vill även erbjuda en varierad litteratur, där vi för ett samtal kring texterna och benämner då även författaren och illustratören till böckerna.

barnens sociala förmåga och identitet på vår förskola

 Vi strävar efter att barnen utvecklar sin sociala förmåga och identitet genom att de: 

 • Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser sambandochupptäcker nya sätt att förstå omvärlden.

 • Utvecklar sin identitet och känna trygghet i den.

 • Utvecklar självständighet och tillit till sin egna förmåga.

 • Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklarkänslaochrespekt för andra kulturer

 • Utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära

 • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hanterakonflikter och förstår rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler 

Vår miljö är uppdelad i stationer med material som signalerar olika aktiviteter. Där ges barnen möjlighet att uttrycka sig genom varierande språk, såsom att bygga & konstruera, dramatisera, genom musik och rörelse och i bild och form. I organiserade lekgruppe lär vi ut lekkoder. Vi är nära barnen för att hjälpa dem hantera konflikter. Vi uppmärksammar barnen om dess olika kompetenser och arbetar för att lyfta vad just de kan bidra med till gruppen. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa och lära varandra och av varandra för att tillsammans komma fram till lösningar och teorier utifrån ett kooperativt lärandeperspektiv. Vi uppmuntrar barnen att försöka själva, ta hjälp av varandra, vara goda kompisar och lära sig visa empati både mot varandra, lära sig värna om miljön och allt levande omkring dem. Vi vill även synliggöra andra länder och kulturer och vill att barnen ska få vetskap om att det finns andra människor och länder runtomkring oss, att lära känna.  

barnens motorik och hälsa på vår förskola

Vi strävar efter att barnen utvecklar sin motorik och hälsa genom att de: 

 • utvecklar koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Genom att låta barnen dagligen vistas utomhus ,utmana dem med hinderbanor, rörelselekar, gå iväg på promenader, gå i skog och mark etc utvecklas barnens grovmotorik. Vi erbjuder även drama  som tillsammans med dans, musik och rörelse är ett uttrycksmedel som ökar kroppsmedvetenhet, utvecklar barnens fantasi och föreställande.  

barnens skapandeförmåga

Vi strävar efter att barnen utvecklar sin skapande förmåga genom att de:

utvecklar sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Barnen erbjuds dagligen en kreativ, skapande verksamhet med olika uttrycksformer. Genom att erbjuda barnen att uttrycka sig genom många olika språk och sammanhang, såsom t.ex. genom att förena musik, skapande, tal, skrift, drama och dans möjliggör det ett nyanserat tänkande, språkbruk och vidare perspektiv.  Genom att erbjuda barnen uppgifter som utmanar och få samma uppgifter flera gånger samt uppmärksamm dem på detaljer så ökas deras visuella iaktagelseförmåga avsevärt.

barnens förståelse för matematik på vår förskola

Vi strävar efter att utveckla förståelse för matematik genom att de: 

 • utveckla förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring
 • utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställning
 • utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp 
 • utveckla matematisk förmåga att föra och följa resonemang, förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

I olika mindre grupper får barnen utforska och arbeta med olika material som utmanar. Bland annat ges barnen möjlighet att undersöka material med matematisk kapacitet t.ex. vid vattenlek, där barnen erbjuds att utforska vattnets ytspänning och dess egenskaper med hjälp av att tillsätta olika kemiska lösningar, flytande och sjunkande material, använda olika mätinstrument och upptäcka vattnets tyngd och volym med hjälp av olika små och stora behållare.

Vi ställer öppna frågor för att möjliggöra ett laborativt undersökande där barnen kan göra egna jämförelser, mäta, räkna. Vi erbjuder matematiskt material för att de ska upptäcka mönsterbildning, klassificering, bilda par och beröra de fyra räknesätten i ett meningsfullt sammanhang. Vilket t.ex. kan ske när barnen gör halsband, sorterar naturmaterial, bygger med olika klossar, dukar borden, när vi delar frukten vi ska äta, samt då vi räknar barnen som är närvarande/frånvarande vid samlingen. 

barnens förståelse för naturvetenskap och teknik på vår förskola

Vi strävar efter att barnen utvecklar förståelse för naturvetenskap och teknik genom att de

 • Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
 • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
 • Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
 • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

För att uppmärksamma barnen på naturens rikedom och naturens skiftningar tar vi in material för att undersöka materialet närmare. Barnen får ofta i uppgift att få teckna, måla av t.ex. löv, kvistar, småkryp, sniglar etc. Som ett led i att uppmärksamm dem om detaljer. 

Barnen ges möjlighet att undersöka enklare kemiska processer och fysikaliska fenomen genom att exempelvis experimentera och undersöka hur vatten kan förvandlas till is, smälta, undersöka vattnets ytspänning etc. 

Barnens tänkande om naturvetenskapliga fenomen, samband och teknik utmanas aktivt. Vi låter barnen följa växters groprocess, få arbeta med ljus och skugga, samt laborera och blanda  olika kulörer och uppleva hur nya färgnyanser blir till.

Vår pedagogiska dokumentation ligger till grund för reflektioner utifrån medvetna teoretiska ställningstaganden, vilket medverkar till att arbetet med naturvetenskap och teknik kan utvecklas för att ytterligare bidra till barnens lärande och verksamhetens måluppfyllelse. 

Vi erbjuder barnen olika sorters klossar, byggmaterial det vill säga material som möjliggör matematiska begrepp och tankekullerbyttor.Tillsammans får de exempelvis försöka lösa hur de kan bygga på höjden och få ett högt torn av klossar att inte rasa.

barnens förståelse för demokrati på vår förskola 

Vi strävar efter att barnen ska förstå vad demokrati är och att de allt efter förmåga får ta ansvar 

 • Ansvarar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. 
 • Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö
 • Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation
 • Utveckla sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

Vi uppmuntrar barnen att lyssna på varandra och räcka upp handen när man vill säga någonting. Vi har en kontinuerlig diskussion med barnen kring om att man kan tycka olika och att allt inte handlar om att ha rätt eller fel.
Barnen är delaktiga i praktiska göromål som att följa med och hämta frukt, hjälpa till med dukning,  hjälpas åt med städning, Duka fram mat och tvätta.

Genom vår pedagogiska dokumentation synliggör vi barnens idéer och tankar. Guidebilder och aktivitetsbilder tydliggör de val av aktiviteter som erbjuds för barnen. Vid samlingen ute- och inomhus ges barnen möjlighet till inflytande genom att få välja aktivitet, välja sånger, ramsor, rörelselekar alternativt dramatiserade sagor. etc. I våra mindre grupper skapas situationer där barnen ges möjlighet att bli lyssnade på och lyssna på andra.

Vår inre miljö är uppdelad i stationer med material som signalerar olika aktiviteter. Där ges barnen möjlighet att uttrycka sig genom varierande språk, såsom att bygga & konstruera, dramatisera, genom musik och rörelse och i bild och form.

Föräldrasamarbete

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

Vi ansvarar för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion på vår förskola.

Vår föräldraaktiva inskolning ger föräldrarna en god inblick i vår pedagogiska verksamhet genom att ingå i våra olika aktiviteter vi erbjuder. Vi tydliggör och informerar kring förhållningsätt, miljöns betydelse och barns lärande på inskolningsmötet, under utvecklingssamtalen samt på våra föräldramöten.

Genom att dagligen rapportera kringa varje barns dag på förskolan ger det vårdnadshavarna en inblick i barnets dag, som innefattar både omsorg och lärande.

Vårt föräldraråd, föräldramöten, utvecklingssamtal och genom avdelningens pedagogiska dokumentation bidrar också till ökad insyn och inflytande över verksamheten.